1. เพิ่มความสะดวดรวดเร็วในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วรวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนาคต
  2. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า และด้านการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ สู่ตลาดอินโดจีน
  3. ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองจังหวัดน่านได้อย่างเป็นรูปธรรม