โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองน่าน การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองจังหวัดน่านซึ่งมีเขตทางแคบได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองน่าน และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดน่านให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในการพัฒนาพื้นที่ใหม่และเพิ่มการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทาง อย่างไรก็ตาม แนวเส้นทางอาจตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 มีผลบังคับใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2555

พื้นที่ศึกษาโครงการ

พื้นที่ศึกษาโครงการ

พื้นที่ในการศึกษาโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 12 ตำบล ของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย ตำบลสวก ตำบลถืมตอง ตำบลไชยสถาน ตำบลดู่ใต้ ตำบลผาสิงห์ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง ตำบลท่าน้าว ตำบลนาซาว ตำบลฝายแก้ว ตำบลม่วงติ๊ด ตำบลนาปัง ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ดังแสดงในรูป

สายด่วนกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
ขึ้นข้างบนสุด