ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2538 เห็นชอบในหลักการที่จะก่อสร้างทางหลวงสายหลักทั่วประเทศให้เป็น 4 ช่องจราจร ในระยะที่ 2 อันประกอบด้วยแผนงานการปรับปรุงทางหลวงสายหลักทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย โดยมีเส้นทางที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 11 โครงข่ายสายทาง ซึ่งโครงข่ายสายทางเหล่านี้มีลักษณะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังเมืองหลักหรือเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสายทางที่แยกจากสายทางหลักไปยังเมืองสำคัญ ทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงที่ผ่านตัวเมืองจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายสายทางที่ 1 จากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่าน และเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง แพร่–อ.ร้องกวาง–น่าน ในแนว เหนือ–ใต้ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH13) โดยเชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป. ลาว ทางด่านห้วยโก๋นไปสู่จีนตอนใต้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสิ่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีนและตลาดโลก 

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองน่าน การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองจังหวัดน่านซึ่งมีเขตทางแคบได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองน่าน และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดน่านให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในการพัฒนาพื้นที่ใหม่และเพิ่มการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทาง อย่างไรก็ตาม แนวเส้นทางอาจตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 มีผลบังคับใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2555


กรมทางหลวง จึงได้พิจารณาดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน โดยได้ว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัดและบริษัท เอ็นทิค จำกัด ดำเนินการศึกษาและคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในจังหวัดน่าน ออกแบบเบื้องต้น และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษานี้