ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เมื่อ วันที่ 5-6 กันยายน 2560 จำนวน 2 กลุ่ม 

กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน และจัดให้มีการการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โดยการประชุมจัดเป็น
2 กลุ่ม ดังนี้

สายด่วนกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
ขึ้นข้างบนสุด
Template by JoomlaShine