IMG 3739 

กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน และจัดให้มีการการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โดยการประชุมจัดเป็น
2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กลุ่มที่ 2

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน