ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) กลุ่มที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน