invitation1

กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เดอะเบสท์ คอนชัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด และบริษัท เอ็นทิค จำกัด ให้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน และจัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เพื่อนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์สูงสุด จึงขอเรียนเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป