การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เริ่มจากการศึกษาทบทวนผลการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องการสำรวจพื้นที่โครงการ การศึกษาคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมด้วยการเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของทางเลือกต่างๆ เมื่อคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมได้ แล้วจะนำไปทำการศึกษาด้านวิศวกรรมและการออกแบบเบื้องต้น พร้อมทั้งทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ตลอดจนทำการวิเคราะห์โครงการ และจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการศึกษาจะจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้กับการศึกษาต่อไปโดยที่ปรึกษาได้แสดงขั้นตอนการดำเนินงานแสดงรายละเอียดในรูป

process

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ