เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 เดือน โดยจะต้องดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยละเอียดชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การทบทวนการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติระดับภาค ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2. การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 • ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่ทั้งระดับชาติ ระดับภาคและระดับจังหวัด
 • ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณจราจรในอนาคต

3. การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ

 • กำหนดทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการ
 • คัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านวิศวกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม

4. การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง

 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการคมนาคมและขนส่งที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 • สำรวจสภาพการจราจรในปัจจุบันบนถนนโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่โครงการ
 • การจัดทำแบบจำลองด้านการจราจร (Traffic Model) สำหรับโครงการตลอดจนคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตของโครงการ

5. การศึกษาด้านวิศวกรรม

 • งานสำรวจแนวเส้นทางโครงการ
 • งานสำรวจวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
 • งานออกแบบเบื้องต้น
 • งานคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและประเมินราคา
 • งานประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และงานระบบอื่นๆ

6. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 • ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environment Examination : IEE) แต่ละประเด็นครอบคลุมพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงของแต่ละทางเลือกของรูปแบบการพัฒนาโครงการ
 • งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA) ของรูปแบบการพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือก และเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยการประเมินมูลค่าของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ

7. การมีส่วนร่วมของประชาชน

 • จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการผ่านแผ่นพับ จดหมายข่าว เว็บไซต์ และบอร์ดนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลสู่สาธารณชนตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8. การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ

 • งานประเมินค่าใช้จ่าย
 • งานประเมินผลประโยชน์
 • งานวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการด้านเศรษฐกิจ

9. การศึกษาแผนดำเนินงานและงบประมาณโครงการ

 • แผนการดำเนินโครงการ
 • แผนงบประมาณดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยละเอียดชัดเจน ตามขอบเขตของงานด้านต่างๆ