พื้นที่ในการศึกษาโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 12 ตำบล ของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย ตำบลสวก ตำบลถืมตอง ตำบลไชยสถาน ตำบลดู่ใต้ ตำบลผาสิงห์ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง ตำบลท่าน้าว ตำบลนาซาว ตำบลฝายแก้ว ตำบลม่วงติ๊ด ตำบลนาปัง ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ดังแสดงในรูป

 map